Jian Li-Huan Zhang

An experienced stateswoman, and amateur scholar

Description:
Bio:

Mother of Agamemnon Zhang, currently being held at the dungeons of Dao Fen.

Jian Li-Huan Zhang

Atop the Shoulders of Giants Ghandi